สายชั้นมัธยมศึกษา

นายเจริญ เยาว์วรรณศิริ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุรชัย  กุซัว
ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสิริญา พรมบุตร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางจุไรรัตน์ ชูบรรจง
ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น ม.1/1
ประจำชั้น ม.1/2
ประจำชั้น ม.1/3
ประจำชั้น ม.2/1

นางสาววิลาภรณ์ บุตรสะอาด

ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย

นายสมบูรณ์ มะละกา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายปราโมทย์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

นางสุภาภรณ์ เชื้อหอม
ครุศาสตรบัณฑิตเอกภาษาไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ประจำชั้น ม.2/2
ประจำชั้น ม.2/3
ประจำชั้น ม.3/1
ประจำชั้น ม.3/2

นางสาวชมภูนุท แพทยาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญกา
พิเศษ

นายสมเกียรติ ภิรมย์พูล
การศึกษาบัณฑิต เอกสุขศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประกอบเกียรติ ไตรพรหม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพงษ์ พูนพล
การศึกษาบัณฑิต
เอกชีววิทยา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ประจำชั้น ม.3/3
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางสาวปนัดดา นวลสุวรรณ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวัชราภรณ์ มณีโชติ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เอกนาฎศิลป์ไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวถิรดา จันทตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

นางสาวพจนาถ บุญยรัตน์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกบรรณารักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวลักขณา อุดมพงศ์อนันต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญ

นายสมพงษ์   บุษบิล
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตบางเขน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ