สายชั้นอนุบาล 1

นายวิรวัฒน์ หัตถะกอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญชนก ชาวแพรกน้อย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางทองสุข ภูมั่ง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายประสน จุมพรม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางฐาปนีย์ แสงสว่าง

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ พาพงษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ประจำชั้น อ.1/1
ประจำชั้น อ.1/2
ประจำชั้น อ.1/3
ประจำชั้น อ.1/4
ประจำชั้น อ.1/5
ประจำชั้น อ.1/6