สายชั้นอนุบาล2

นางประพิมพ์พักตร์ จุมพรม ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์พิชชา เปล้าประเสริฐ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางศิริวรรณ กุลอัก
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวโมรีรัตน์ สันติอัชวรรณ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกนาฎศิลป์ไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางรำไพภัทร์ ชัยลำพังสุขสกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น อ.2/1
ประจำชั้น อ.2/2

ประจำชั้น อ.2/3

ประจำชั้น อ.2/4
ประจำชั้น อ.2/5
ประจำชั้น อ.2/6