สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางนันตยา สุขจินดาเสถียร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวฐิฎาภัณฑ์  พีระมีชัยชนะ

ตำแหน่งครู คศ.1
นางดรุณีย์ เยกิจ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคหกรรมทั่วไป
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวงเดือน สอิ้งทอง
ครุศาสตรบัณฑิต เอกสุขศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกมลชนก พรีไพร
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ประจำชั้น ป.1/1
ประจำชั้น ป.1/2

ประจำชั้น ป.1/3

ประจำชั้น ป.1/4
ประจำชั้น ป.1/5
นางนิภาวรรณ รื่นกิจ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวระวี แสงพลบ

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอุ่นเรือน แย้มพยนต์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวปรุงฉัตร อินบุตรดี

ตำแหน่ง ครูผู้ช
าญการ

นายสุพจน์ สุวรรณบล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประจำชั้น ป.1/6
ประจำชั้น ป.1/7

ประจำชั้น ป.1/8

ประจำชั้น ป.1/9
ครูพิเศษ

นายสราวุธ อาจวิชัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอก จิตรกรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวดิฐาเกศ ปานพันธ์โพธิ์
การศึกษาบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ