สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางภาณี แย้มสัตย์ธรรม
การศึกษาบัณฑิต
เอกสุขศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนภาพร แสงแก้ว
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางจุฬาลักษณ์ สุขถนอม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวลักษมี สายเชื้อ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประจำชั้น ป.2/1
ประจำชั้น ป.2/2
ประจำชั้น ป.2/3
ประจำชั้น ป.2/4

นางวราภรณ์ พงษ์แสงสุริยะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุชิรา สมรภูมิ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวกมลวดี มุ่งหมาย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวปัทมา กลัดพิบูลย์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกจิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประจำชั้น ป.2/5
ประจำชั้น ป.2/6
ประจำชั้น ป.2/7
ประจำชั้น ป.2/8
นางสาวภัทรพร ศรีวัฒนะ
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายเศรษฐา ล้ำเลิศพุทธรัตน์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนงลักษณ์ ศรีศักดา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกจิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสำรวม  บุญเจริญ

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประจำชั้น ป.2/9
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

นางอุมารินทร์ คุณเจริญทรัพย์

ตำแหน่ง ครู คศ.1
ว่าที่รต.ปรมินทร์ อยู่เป็นสุข

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายวัชรากรณ์ ทองสุข

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางบุญถม ชัยรัตนาอาภรณ์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย มัยวงค์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ