สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวฉัฐศรัณย์ หลอมประโคน

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวอุไร กลิ่นหอมหวล
การศึกษาบัณฑิต
เอก สุขศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางอุบล สุวรรณกูล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกศิลปหัตถกรรม
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางนันทวัลย์ บัวทอง

ตำแหน่ง ครู คศ.1
ประจำชั้น ป.3/1
ประจำชั้น ป.3/2

ประจำชั้น ป.3/3

ประจำชั้น ป.3/4
นายธนา แจ่มประจักษ์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายอนุพันธ์ สำเภาทอง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางพัชรา แก้วกัลยา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวประชิด คุ้มกัน
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประจำชั้น ป.3/5
ประจำชั้น ป.3/6
ประจำชั้น ป.3/7

ประจำชั้น ป.3/8

นางสาวอารีย์รัตน์ โพธิ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวศรีเวียง นุ่มเอ่อ
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกพลศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทนา เสลาคุณ ครุศาสตรบัณฑิต
เอกนาฎศิลป์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราวรรณ กังวาลชิรธาดา
การศึกษาบัณฑิต
เอกประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประจำชั้น ป.3/9
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นายรณรงค์ รื่นกิจ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
เอกศิลปะ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุภลักษณ์ แสงมาศ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอก คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวลำดวน เรืองศรีใส

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศศิธร  ภู่วาว
การศึกษาบัณฑิต
เอก สังคมศึกษา
ตำแหน่งครูคศ.1
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

ครูพิเศษ