สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางรพีพรรณ สกุลธรรมพินิจ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอรุณนี ชาวโยธา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกเคมี - ชีวะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสมหมาย ทัพทวี
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสกุลรักษ์  ลำเภาพันธ์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอก ฟิสิกส์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

ประจำชั้น ป.4/1
ประจำชั้น ป.4/2

ประจำชั้น ป.4/3

ประจำชั้น ป.4/4

นางมลพิลา ท้วมกลัด

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางธีรนาฏ บุญทิพย์ภานนท์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางอรทัย สุนทรกิจวิทยา
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวราณี จันทร์เปรม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ประจำชั้น ป.4/5
ประจำชั้น ป.4/6

ประจำชั้น ป.4/7

ประจำชั้น ป.4/8
นางสาวจันทนา แซ่ตั้ง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางNฤมล หน่อท้าว
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอรทัย เพชรมาลี
การศึกษาบัณฑิต
ดุริยางคศาสตร์ไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญ
นางสาวบงกช อินทร์คำ

ตำแหน่ง ครูค.ศ.1
ประจำชั้น ป.4/9
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางสาวสุทธิดา ยุทธหาญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวสุจิตรา วงษ์หาญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวยุพา ดงตะใน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ