สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นายบุญสนอง  จันทรภาพ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกวัดผล ประเมินผล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางปริญญา มนตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวจรรยา นรสิงห์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกหลักสูตและการสอน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสมศักดิ์ อุณาพรหม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เอกพลศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.5/1
ประจำชั้น ป.5/2

ประจำชั้น ป.5/3

ประจำชั้น ป.5/4
นางสาวสุจิตรา พงาตุนัตถ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวพงศ์พัชรา พิลากุล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวฐิติรัตน์ ประจำถิ่น

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสถิตย์ ภิรมย์พูล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.5/5
ประจำชั้น ป.5/6
ประจำชั้น ป.5/7
ประจำชั้น ป.5/8

นางสาวสุปราณี บุบผามาเต

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางจริยา  ริมสมุทรไชย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายวีระเวทย์ แพทย์ประเสริฐ การศึกษามหาบัณฑิต
เอกอุตสาหกรรมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายกรศิษฎ์ มีทรัพย์มั่น
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประจำชั้น ป.5/9
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

นางพจน์ณัฎฐา บุญประดิษฐ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทรินทร์   จันทรภาพ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอริสา  ขำสาคร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ