สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววันทนา  ศิลายศ

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศิริพร  จันทศรี


ตำแหน่งครู คศ.1

นางสาวศุภศรี ชำนาญดง
วิทยาศาสตรบัณฑิต เอก เคมี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพรเพยาว์ จันทร์สุริยา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ประจำชั้น ป.6/1
ประจำชั้น ป.6/2
ประจำชั้น ป.6/3
ประจำชั้น ป.6/4

นางสาวมาลี ฉัตรชูไชยกุล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา บุบผา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกวิทย์ศาสตร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางดวงใจ วงษ์หนูพะเนา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวยุพเรศ เนาว์แก้ว

ตำแหน่ง ครู คศ.1

ประจำชั้น ป.6/5
ประจำชั้น ป.6/6
ประจำชั้น ป.6/7
ประจำชั้น ป.6/8

นางสาววันเพ็ญ บุญกล่ำ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุนทรี วีเปลี่ยน
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุทธิพงศ์ ณรงค์วิชัย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิชัย พระโส
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.6/9
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นายอนุชา มุภาษา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา จิตรีมิตร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายฤทธิรณ ทองขาว

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวศิริลักษณ์ ภูชาดา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายภราดร แสงพิรุณ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ