กิจกรรมเดือนมีนาคม - เมษายน2562

29-30 เม.ย. 62
อบรมหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิทยากรที่ให้ความรู้คือศึกษานิเทศก์ นางสาวมาเรียม ซอหมัด
และ นางสาวศุภิสรา เสือทอง

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

25-27 เม.ย. 62
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

 29 มี.ค.62

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

28 มี.ค. 62
กิจกรรมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ปี 2562

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

27 มี.ค. 62

วิพิธทัศนา สืบสานดนตรี ยุคศตวรรษที่ 21
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์
ครั้งที่11 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

22 มี.ค.62

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปีซ้อน
โดย วิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 จำนวน 2 คน
คือ เด็กชายพศิน พุทธนุกูลชัย และเด็กหญิงพิชญา คาคะวารี
**********************************************************
วิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 จำนวน 2 คน
คือ เด็กหญิงพิชญา คาคะวารี และ เด็กหญิงอนัญญา ลิมปอังศุ
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

21 มี.ค.62
การประชุมข้าราชการครูประจำเดือนมีนาคม 2562

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

19 มี.ค.62
การประชุมมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

16 มีนาคม 62
การประชุมรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

15 มี.ค.62
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

12 มี.ค. 62

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้อง EP (English Program)
ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 ซึ่งจะมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
พร้อมประกาศผลสอบรอบแรกในวันที่ 13 มีนาคม 62 จำนวน 50 คน
คนที่ผ่านการสอบรอบแรก นักเรียนและผู้ปกครองไปสอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง
เพื่อที่จะคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นจำนวนนักเรียน 1 ห้องเรียนพอดี
ส่วนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านห้อง EP ก็สามารถมาสอบคัดห้องเรียนปกติได้ในวันที่ 15 มีนาคม 62 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

6 มี.ค.62
การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ปีการศึกษา 2561

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

1 มี.ค. 62

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

กลับหน้าหลัก