กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2562

29 พ.ค. 62 รับโล่โรงเรียนนำร่องต้นแบบยาวชนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ รับโล่ โรงเรียนนำร่องต้นแบบเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
จากนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โรงเรียน กทม ได้รับโล่จำนวน 6 โรงเรียน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

25-26 พ.ค. 62 โครงการสื่อสร้างสรรค์อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ร่วมนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีประกาศผลมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน(ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ซึ่งโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ ณ เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

21-24 พ.ค.62

คณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

13 พ.ค.62

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
เป็นประธานในการประชุม 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

11-12 พ.ค.62
คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านต่างๆ ณ โรงแรม The Royal River Hotel
ในภาพเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 (Classroom Management) โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง และคณะ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

10 พ.ค. 62
โรงเรียนรับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์(ดีเด่น)
คณะกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ มีมติเอกฉันท์ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้สร้างคนดี
ให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นโดยโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์(ดีเด่น)ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รางวัลที่ได้รับคือโล่ เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 พ.ค.62
การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี 2562

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 พ.ค.62 ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2562
โดยจะแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่1 การประชุมระดับชั้น อ.1-ป.3 เวลา 8.30-10.30 น.
ช่วงที่2 การประชุมระดับชั้น ป.4 - ม.3 เวลา 10.30-12.00 น.
โดย ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารและประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ