สายชั้นมัธยมศึกษาประจำชั้น ม.1/1
ประจำชั้น ม.1/2
ประจำชั้น ม.1/3
ประจำชั้น ม.1/4
นายเจริญ เยาว์วรรณศิริ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุรชัย  กุซัว
ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสิริญา พรมบุตร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางพจนาถ มะละกา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ประจำชั้น ม.2/1
ประจำชั้น ม.2/2
ประจำชั้น ม.2/3
ประจำชั้น ม.3/1
นางจุไรรัตน์ ชูบรรจง
ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิลาภรณ์ บุตรสะอาด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นายสมบูรณ์ มะละกา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายปราโมทย์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง ครู คศ.1

ประจำชั้น ม.3/2
ประจำชั้น ม.3/3
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางสุภาภรณ์ เชื้อหอม
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวชมภูนุท แพทยาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสมเกียรติ ภิรมย์พูล
การศึกษาบัณฑิต เอกสุขศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประกอบเกียรติ ไตรพรหม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

 
นางสาวปนัดดา นวลสุวรรณ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวัชราภรณ์ มณีโชติ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เอกนาฎศิลป์ไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวถิรดา จันทตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 

ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสมพงษ์   บุษบิล
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตบางเขน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครุชำนาญ

นางสาวชาลินี ตัญญภักดิ์
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ แขนงชีววิทยา

ตำแหน่งครู ผู้ช่วย

นางสาวชรินพร ศิริรัตน์
การศึกษาบัณฑิต เอกฟิสิกส์
ตำแหน่งครู ผู้ช่วย

<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->