สายชั้นอนุบาล 1

สายชั้นอนุบาล 2

สายชั้นประถมศึกษาปีที่1สายชั้นประถมศึกษาปีที่2

สายชั้นประถมศึกษาปีที่3

สายชั้นประถมศึกษาปีที่4

สายชั้นประถมศึกษาปีที่5

สายชั้นประถมศึกษาปีที่6

สายชั้นมัธยมศึกษา

สายครูการศึกษาพิเศษ

พี่เลี้ยงเด็ก

พนักงานสถานที่