สายชั้นอนุบาล 2
อนุบาล 2/1
อนุบาล 2/2
อนุบาล 2/3
อนุบาล 2 /4
อนุบาล 2/5
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวโมรีรัตน์ สันติอัชวรรณ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรำไพภัทร์ ชัยลำพังสุขสกุล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐวดี แก้ววิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวนิภาพร ภู่สุวรรณ์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
         
อนุบาล 2 /6
อนุบาล 2/7
อนุบาล2/8
อนุบาล2/9
 
 
นางพัชรพรรณ บวรธนสวัสดิ์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวนันท์นภัส ไชยคำ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวพิมพ์พิชชา เปล้าประเสริฐ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครูคศ.1
นางสาวกมลภร บุญปก
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งครู คศ.1
<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->