สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
นางนันตยา สุขจินดาเสถียร


ตำแหน่งครู คศ.1
นางสาวฐิฎาภัณฑ์ พีระมีชัยชนะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางดรุณีย์ เยกิจ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคหกรรมทั่วไป
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางวงเดือน สอิ้งทอง
ครุศาสตรบัณฑิต เอกสุขศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกมลชนก พรีไพร
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
ครูพิเศษ
นางนิภาวรรณ รื่นกิจ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิ
เศษ
นางสาวระวี แสงพลบ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอุ่นเรือน แย้มพยนต์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปรุงฉัตร อินบุตรดี

ตำแหน่งครู คศ.1
นายสุพจน์ สุวรรณบล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางสมเพชร วงษ์วาสน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวดิฐาเกศ ปานพันธ์โพธิ์
การศึกษาบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสราวุธ อาจวิชัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอก จิตรกรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->