สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
 
นางนันตยา สุขจินดาเสถียร


ตำแหน่งครู คศ.1
นางสาวบุญล้อม ปัดพลงาม
ตำแหน่งครู คศ.1


นางวงเดือน สอิ้งทอง
ครุศาสตรบัณฑิต เอกสุขศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกมลชนก พรีไพร
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10
นางนิภาวรรณ รื่นกิจ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิ
เศษ
นางสาวระวี แสงพลบ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอุ่นเรือน แย้มพยนต์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมเพชร วงษ์วาสน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวปรุงฉัตร อินบุตรดี

ตำแหน่งครู คศ.1
 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
 
นายสุพจน์ สุวรรณบล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวดิฐาเกศ ปานพันธ์โพธิ์
การศึกษาบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสราวุธ อาจวิชัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอก จิตรกรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุจิตรา วงษ์หาญ

ตำแหน่ง ครูคศ.1

???????????? ???????

ตำแหน่ง ครูคศ.1

ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
     
     
นางสาวจุฑารัตน์ ญาติปลื้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีชญตว์ โมหนองเดิ่น
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

??????????? ???????

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->