สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
นา???????? ???????

ตำแหน่ง ครู???????
นางจุฬาลักษณ์ สุขถนอม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวลักษมี สายเชื้อ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวฐิฎาภัณฑ์ พีระมีชัยชนะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุชิรา สมรภูมิ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10
นางสาวกมลวดี มุ่งหมาย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

??????????????? ????????

??????? ?????.1

นางสาวปัทมา กลัดพิบูลย์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกจิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวภัทรพร ศรีวัฒนะ
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอุมารินทร์ คุณเจริญทรัพย์

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางวราภรณ์ พงษ์แสงสุริยะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเศรษฐา ล้ำเลิศพุทธรัตน์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

???????? ????????
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสำรวม  บุญเจริญ

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงลักษณ์ ศรีศักดา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกจิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ ครูพิเศษ ครูพิเศษ
 

ว่าที่รต.ปรมินทร์ อยู่เป็นสุข


ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศิริลักษณ์ ภูชาดา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวจิรารัตน์ นะคะจัด

ตำแหน่ง ครู คศ.1
นายต่อศักดิ์ มงคล

ตำแหน่งครู ??.1
 
<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->