สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
นางภาณี แย้มสัตย์ธรรม
การศึกษาบัณฑิต
เอกสุขศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางจุฬาลักษณ์ สุขถนอม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวลักษมี สายเชื้อ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวราภรณ์ พงษ์แสงสุริยะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุชิรา สมรภูมิ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9
ครูพิเศษ
 
นางสาวกมลวดี มุ่งหมาย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวธัญญารัตน์ ศรีชมชื่น

ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมา กลัดพิบูลย์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกจิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวภัทรพร ศรีวัฒนะ
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายเศรษฐา ล้ำเลิศพุทธรัตน์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางสาวนงลักษณ์ ศรีศักดา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกจิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสำรวม  บุญเจริญ

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอุมารินทร์ คุณเจริญทรัพย์

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ว่าที่รต.ปรมินทร์ อยู่เป็นสุข


ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศิริลักษณ์ ภูชาดา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

 
ครูพิเศษ
       
       
นางสาวจิรารัตน์ นะคะจัด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     
<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->