สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
นางสาวอุไร กลิ่นหอมหวล
การศึกษาบัณฑิต
เอก สุขศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางบุญถม ชัยรัตนาอาภรณ์

ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางนันทวัลย์ บัวทอง

ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวศศิธร  ภู่วาว
การศึกษาบัณฑิต
เอก สังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวฉัฐศรัณย์ หลอมประโคน
ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่3/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่3/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่3/9
ครูพิเศษ

นางพัชรา แก้วกัลยา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวจุตุพร
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายอนุพันธ์ สำเภาทอง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอารีย์รัตน์ โพธิ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวศรีเวียง นุ่มเอ่อ
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกพลศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางจันทนา เสลาคุณ ครุศาสตรบัณฑิต
เอกนาฎศิลป์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายรณรงค์ รื่นกิจ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
เอกศิลปะ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสุภลักษณ์ แสงมาศ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอก คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวลำดวน เรืองศรีใส

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางอริสา ขำสาคร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
   
       
นางสาวรฐา ภาคินธนเกษม ตำแหน่ง ครู คศ.1
     
<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->