สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
นางรพีพรรณ สกุลธรรมพินิจ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอรุณนี ชาวโยธา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกเคมี - ชีวะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสมหมาย ทัพทวี
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสกุลรักษ์  ลำเภาพันธ์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอก ฟิสิกส์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางมลพิลา ท้วมกลัด

ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ครูพิเศษ
นางธีรนาฏ บุญทิพย์ภานนท์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางอรทัย สุนทรกิจวิทยา
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวราณี จันทร์เปรม

ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

นางสาวจันทนา แซ่ตั้ง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวอรทัย เพชรมาลี
การศึกษาบัณฑิต
ดุริยางคศาสตร์ไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
 
นางนฤมล หน่อท้าว
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวบงกช อินทร์คำ

ตำแหน่ง ครูค.ศ.1
นางสาวสุทธิดา ยุทธหาญ

ตำแหน่ง ครูคศ.1

นางสาวยุพา ดงตะใน
ตำแหน่ง ครูคศ.1

 

 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
     
       
นายรัชวุฒิ ดุมกลาง
ตำแหน่ง ครู ??.1
นา???????? ????????

ตำแหน่ง ครู???????
   
<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->