สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ประจำชั้น ป.5/1
ประจำชั้น ป.5/2
ประจำชั้น ป.5/3
ประจำชั้น ป.5/4
นายบุญสนอง  จันทรภาพ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกวัดผล ประเมินผล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางปริญญา มนตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวจรรยา นรสิงห์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกหลักสูตและการสอน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสมศักดิ์ อุณาพรหม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เอกพลศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.5/5
ประจำชั้น ป.5/6
ประจำชั้น ป.5/7
ประจำชั้น ป.5/8
นางสาวสุจิตรา พงาตุนัตถ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวพงศ์พัชรา พิลากุล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวฐิติรัตน์ ประจำถิ่น

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสถิตย์ ภิรมย์พูล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.5/9
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางสาวสุปราณี บุบผามาเตตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางจริยา  ริมสมุทรไชย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายวีระเวทย์ แพทย์ประเสริฐ การศึกษามหาบัณฑิต
เอกอุตสาหกรรมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายกรศิษฎ์ มีทรัพย์มั่น
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางภัทรินทร์   จันทรภาพ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวพรศิริ ขวัญมณี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->