พนักงานสถานที่

นายสมพงษ์ อ่วมเกษม
??????????????

นายประยูร แสงเกิด
?????????????

นายครรชิต เจริญสุข
??????????????

นายสมาน มาตรขาว
??????????????

 

นายประภาส ภิญโญภาพ
??????????????

นางมนู ชาญเวชศาสตร์
??????????????

???????? ????????
??????????????

??????? ???????
??????????????

???????? ?????????
????????????