พนักงานสถานที่

นายสมพงษ์ อ่วมเกษม

นายสมบัติ สองคร
นายครรชิต เจริญสุข
นายสมาน มาตรขาว
นายประภาส ภิญโญภาพ
นายประยูร แสงเกิด
นายทศพร พลายเล็ก
นางมนู ชาญเวชศาสตร์
นางพ้าว จันทตรี