กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2563

30 ตุลาคม 2563 กิจกรรมลอยกระทง
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาของไทยตั้งแต่โบราณ
พร้อมกันนี้คณะครูก็ได้จัดทำกระทงไปถวายยังวัดเลาจำนวนมากอีกด้วย

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

27 ตุลาคม 63 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

27 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

26 ตุลาคม 2563 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

21 ต.ค. 63 กิจกรรมวันปิยมหาราช
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจิตอาสาพระราชทาน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

20 ต.ค.63
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

16 ต.ค. 2563

การใช้เครื่อง INFRARED THERMAL CAMERA

เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิแบบใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว แม่นยำ แค่เดินผ่านเครื่องสแกนก็สามารถทราบอุณหภูมิของตัวเองได้

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

15 ตุลาคม 2563

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้ออกเผยแพร่โครงการ Prayamon Healthy Factory เฟส2 ภายใต้โครงการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ที่โรงเรียนบ้านนายเหรียญ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

15 ตุลาคม 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี (Day Camp) ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประจำปี 2563

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

14 ตุลาคม 2563

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้ออกเผยแพร่โครงการ Prayamon Healthy Factory เฟส2 ภายใต้โครงการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ที่โรงเรียนวัดนินสุขารามและโรงเรียนคงโครัดอุทิศ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

14 ตุลาคม 2563
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนชั้น ป.5

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

12 ต.ค.63

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะข้าราชการครู บุคลากร ประชาชน
และนักเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ และพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาของคณะครูและนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
บำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียนอีกด้วย
--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

9 ตุลาคม 2563
นักเรียนสายชั้น ป.3 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ

คณะครูและนักเรียนสายชั้น ป.3 เดินทางไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

8 ตุลาคม 2563
นักเรียนสายชั้น ป.2 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

8 ตุลาคม 2563
คุณโกศล หกสุวรรณและครอบครัว ที่ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในโรงเรียน จำนวน 3 เครื่อง
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

 

7 ตุลาคม 63
นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

6 ตุลาคม 2563
นักเรียนสายชั้น ป.6 ทัศนศึกษานครปฐม


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

5 ตุลาคม 2563 ประชุมครูประจำเดือน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

5 ตุลาคม 63

นักเรียนสายชั้น ป.5 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 ตุลาคม 63
สายชั้นมัธยมฯทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 ตุลาคม 2563
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

กลับหน้าแรก-->