โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม
เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564
ประเภท หน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา