ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าห้องเรียนสองภาษา (EP)
กำหนดให้มามอบตัววันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.
กรณีไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา


กลับหน้าแรก