สายชั้นอนุบาล 2

อนุบาล 2/1
อนุบาล 2/2
อนุบาล 2/3
อนุบาล 2 /4
อนุบาล 2/5
นางสุพรราชณ์ ณรงค์วิชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวโมรีรัตน์ สันติอัชวรรณ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวเจนจิรา เทากระโทก
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งครู คศ.1
นางสาวณัฐวดี แก้ววิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งครู คศ.1
นางสาวนิภาพร ภู่สุวรรณ์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งครู คศ.1
         
อนุบาล 2 /6
อนุบาล 2/7
อนุบาล2/8
อนุบาล2/9
 
 
นางพัชรพรรณ บวรธนสวัสดิ์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งครู คศ.1
นางสาวนันท์นภัส ไชยคำ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งครู คศ.1
นางสาวพิมพ์พิชชา เปล้าประเสริฐ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจารุณี ศรีทา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งครู คศ.1
<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->