สายชั้นมัธยมศึกษา

ประจำชั้น ม.1/1
ประจำชั้น ม.1/2
ประจำชั้น ม.1/3
ประจำชั้น ม.1/4
นายเจริญ เยาว์วรรณศิริ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางรินทร์ลภัส เฉลิมธรรมวงษ์


ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสิริญา พรมบุตร

ตำแหน่งครู คศ.1

นางสาวชาลินี ตัญญภักดิ์
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
แขนงชีววิทยา

ตำแหน่งครู คศ.1


 
ประจำชั้น ม.2/1
ประจำชั้น ม.2/2
ประจำชั้น ม.2/3
ประจำชั้น ม.2/4

นางสาววิภาพร บุญสายัง


ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสมเพชร วงษ์วาสน์


ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางพจนาถ มะละกา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชรินพร ศิริรัตน์
การศึกษาบัณฑิต เอกฟิสิกส์
ตำแหน่งครู คศ.1


ประจำชั้น ม.3/1
ประจำชั้น ม.3/2
ประจำชั้น ม.3/3
ครูพิเศษ

นายปราโมทย์ พูลเพิ่ม


ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ เชื้อหอม


ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวชมภูนุท แพทยาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายประกอบเกียรติ ไตรพรหม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

 
นางสาวปนัดดา นวลสุวรรณ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวัชราภรณ์ มณีโชติ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เอกนาฎศิลป์ไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสมบูรณ์ มะละกา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐาน?ครูชำนาญการ
นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 

ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
 
นายสมพงษ์   บุษบิล
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตบางเขน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครุชำนาญ

นายสุรชัย กุซัว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครุชำนาญ

นายศักดิ์ดา พรมราช


ตำแหน่งครูผู้ช่วย


<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->