สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวบุญญาพร พันธ์ขาว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางบุญถม ชัยรัตนาอาภรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางนันทวัลย์ บัวทอง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายวัชรเรศน์ เพียสา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวฉัฐศรัณย์ หลอมประโคน
ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่3/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่3/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่3/9
ชั้นประถมศึกษาปีที่3/10

นางพัชรา แก้วกัลยา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวจุตุพร
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอนุพันธ์ สำเภาทอง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวลำดวน เรืองศรีใส

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอารีย์รัตน์ โพธิ์สวัสดิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางสาวศรีเวียง นุ่มเอ่อ
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกพลศึกษา
ตำแหน่ง
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันทนา เสลาคุณ
ครุศาสตรบัณฑิตเอกนาฎศิลป์
ตำแหน่ง
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายรณรงค์ รื่นกิจ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
เอกศิลปะ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุภลักษณ์ แสงมาศ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอก คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางอริสา ขำสาคร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ ครูพิเศษ
     
นางสาวรฐา ภาคินธนเกษม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวมณีลิน เงินคำมูล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

   
<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->