สายชั้นประถมศึกษาปีที่4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
นางรพีพรรณ สกุลธรรมพินิจ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวบงกช อินทร์คำ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสมหมาย ทัพทวี
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสกุลรักษ์  ลำเภาพันธ์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอก ฟิสิกส์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางมลพิลา ท้วมกลัด

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ครูพิเศษ

นางธีรนาฏ บุญทิพย์ภานนท์

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

นางอรทัย สุนทรกิจวิทยา
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวราณี จันทร์เปรม

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางสาวสุทธิดา ยุทธหาญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวจันทนา แซ่ตั้ง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางนฤมล หน่อท้าว
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวอรทัย เพชรมาลี
การศึกษาบัณฑิต
ดุริยางคศาสตร์ไทย
ตำแหน่ง
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอรุณนี ชาวโยธา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกเคมี - ชีวะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวยุพา ดงตะใน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายรัชวุฒิดุมกลาง

ตำแหน่งครูค.ศ.1

 
ครูพิเศษ
     
       

นางสาวจารุณี ไพบูลย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

   
<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->