สายชั้นประถมศึกษาปีที่5
ประจำชั้น ป.5/1
ประจำชั้น ป.5/2
ประจำชั้น ป.5/3
ประจำชั้น ป.5/4
นายบุญสนอง  จันทรภาพ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกวัดผล ประเมินผล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุ่นเรือน แย้มพยนต์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจรรยา นรสิงห์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกหลักสูตและการสอน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางภัทรินทร์   จันทรภาพ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น ป.5/5
ประจำชั้น ป.5/6
ประจำชั้น ป.5/7
ประจำชั้น ป.5/8

นางสาวสุจิตรา พงาตุนัตถ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพงศ์พัชรา พิลากุล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวฐิติรัตน์ ประจำถิ่น

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสถิตย์ ภิรมย์พูล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.5/9
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

นางสาวสุปราณีบุบผามาเต

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางจริยา  ริมสมุทรไชย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระเวทย์ แพทย์ประเสริฐ
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกอุตสาหกรรมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววันทนา  ศิลายศ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางสาวพรศิริ ขวัญมณี
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายวรพจน์ คงแสน

ตำแหน่ง ครูคศ.1

นางสาวสุวีณา ก้านจันทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->