สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำชั้น ป.6/1
ประจำชั้น ป.6/2
ประจำชั้น ป.6/3
ประจำชั้น ป.6/4

นางสาวรุ่งนภา จิตรีมิตร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศิริพร  จันทศรี
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศุภศรี ชำนาญดง
วิทยาศาสตรบัณฑิต เอก เคมี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพรเพยาว์ จันทร์สุริยา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 
ประจำชั้น ป.6/5
ประจำชั้น ป.6/6
ประจำชั้น ป.6/7
ประจำชั้น ป.6/8
นายสุขสันต์ อินทร์สวัสดิ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวกาญจนา บุบผา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกวิทย์ศาสตร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสุทินา ปานน้อย
ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำชั้น ป.6/9
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางสาววันเพ็ญ บุญกล่ำ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสุทธิพงศ์ ณรงค์วิชัย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิชัย พระโส
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายอนุชา มุภาษา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
 
 

นางสาวยุพเรศ เนาว์แก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายณัฐพัชร์ ปรางสร

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวจีรวรรณ ประโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง ครู คศ.1

<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->