ข้อมูลโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 68 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10150 โทร. 0-2415-3589

พื้นที่
10 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา

อาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียน


1. จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม 10 หลัง
- ตึก 4 ชั้น 6 หลัง
- ตึก 5 ชั้น 3 หลัง
- ตึก 3 ชั้น 1 หลัง

2. บ้านพักครู 1หลัง

3. อาคารบ้านพักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 4ชั้น จำนวน 15 ห้อง 1หลัง

4. บ้านพักภารโรง 4 หลัง

5. ห้องเรียน 86 ห้อง

6.ห้องประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 16 ห้อง


7. สหการร้านค้า (P.S.Mart ) 1หลัง

ระดับที่เปิดสอน

เปิดสอน 3 ระดับ คือ
- ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – 2 จำนวน 18 ห้องเรียน

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 54 ห้องเรียน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 ห้องเรียน
รวม 81 ห้องเรียน

การเดินทาง

- รถประจำทางสาย 167 (คลองสาน -บางบอน) ผ่านถนนหลักหน้าโรงเรียน
- สาย 120 (คลองสาน-มหาชัยเมืองใหม่) ลงรถที่ตลาดบางบอน ซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณหนึ่งป้ายรถเมล์
- สาย 43 (คลองสาน - ศึกษานารี 2 ) ลงรถที่ตลาดบางบอน ซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณหนึ่งป้ายรถเมล์
- รถไฟ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ลงที่สถานีบางบอน ห่างจากโรงเรียนประมาณ 1 ป้ายรถเมล์

นอกจากนั้นทุกสายที่ผ่านถนนพระราม 2 แยกหัวกระบือซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณ 3 ป้ายรถเมล์ เช่นสาย 147 ,
สาย 105 , สาย 140 , สาย 169 ฯลฯ

กลับหน้าแรก