ทางโรงเรียนได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1.  เร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
     เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามกระบวนการประกันคุณภาพ
2.   ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
3.  เร่งเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี และวิทยาการที่ทันสมัย
     เพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร
     และผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
4.  พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษาโดยปรับปรุงโครงสร้าง
     บริหารการศึกษาตามหลักการ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเน้นการกระจายอำนาจ
     และระดมทรัพยกรทางการศึกษาโดยส่งเสริมให้บุคคล องค์กร ชุมชน สถาบันต่างๆ
     มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
5.   พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้ร่มรื่นสวยงามปลอดภัย

กลับหน้าหลัก