คำขวัญของโรงเรียน

" สุขภาพดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำระเบียบวินัย
น้ำใจนักกีฬา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี "

 

ปรัชญาของโรงเรียน


" ธรรมจารี สุขัง เส ติ "
ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน


คุณธรรม นำความรู้

 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน


มารยาทงามตามแบบไทย เรียนรู้ได้ทุกสภาวการณ์ มีมาตรฐานทักษะสากล