คำขวัญของโรงเรียน

" สุขภาพดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำระเบียบวินัย
น้ำใจนักกีฬา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี "
ปรัชญาของโรงเรียน


" ธรรมจารี สุขัง เส ติ "
ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

Home