1. มีวินัย ตรงต่อเวลา สะอาดเป็นระเบียบ

2. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
3. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
4. รู้คุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
5. มีคารวะธรรมและสามัคคีธรรม
6. ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Home