โรงเรียน พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2528 โดยนางเจริญ จูฑะวิภาต เป็นผู้บริจาคที่ดิน
6 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ให้กทม. เพื่อสร้างโรงเรียน และ
ให้ชื่อว่า โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ซึ่งเป็นชื่อบิดาของผู้บริจาค อาคารหลังแรกให้
ชื่อว่า “อาคารลมุลวรรณ” ซึ่งเป็นชื่อมารดาของผู้บริจาค
นอกจากนี้ท่านยังได้บริจาคเงินสดอีก
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุน
จัดตั้งมูลนิธิให้แก่โรงเรียนโดยให้ชื่อว่า
“มูลนิธิเจริญ จูฑะวิภาต


โรงเรียนเริ่มก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2526 เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2528
เป็นโรงเรียนลำดับที่ 24 ของเขตบางขุนเทียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรงบประมาณ
2,870,000 บาท ซื้อที่ดิน 2 ไร่ 20 ตารางวา เพื่อ ขยายโรงเรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2536
กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศให้ โรงเรียนพระยามน ธาตุราชศร ีพิจิตร์เป็น โรงเรียนขยายโอกาสจึงเปิดทำการสอน
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นในปีงบประมาณ 2537 กรุงเทพมหานครได้อนุมัติเงินสะสม เป็นเงิน 4,850,000 บาท
(สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อซื้อที่ดินจำนวน1ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา ให้โรงเรียน เนื่องจาก จำนวนนักเรียน
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปี ทำให้อาคาร สถานที่ไม่เพียงพอแก่จำนวนนักเรียนปัจจุบันพื้นที่ของ โรงเรียน
มี 10ไร่ 2งาน 8 ตารางวา เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541

นางทัศนีย์ ตั้งแต่ง
นายธันวา จิวตระกูล
นางประนอม ทวีกาญจน์
นางจินตนา ศรีทา
นายสุรศักดิ์  วิมลรัตนชัยศิริ

นายปริญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ดร.พวงผกา แสงเงิน ดร.อติพร นิลขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยมี นางทัศนีย์ ตั้งแต่ง ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียนตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2527 เป็นคนแรกและมี
นายธันวา จิวตระกูล มาดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บริหารโรงเรียน
คนที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 จนถึง 30 กันยายน 2542
เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษา และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2542
นางทัศนีย์ ตั้งแต่ง ได้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
อีกครั้งหนึ่งจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2545 และ
คนที่ 3 ได้แก่ นางประนอม ทวีกาญจน์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
นางจินตนา ศรีทา ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2551- 30 กันยายน 2554
นายสุรศักดิ์  วิมลรัตนชัยศิริ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2555- 30 กันยายน 2559
นายปริญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559- 30 กันยายน 2560
ดร.พวงผกา แสงเงิน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560-
24 พฤศจิกายน 2565
ดร.อติพร นิลขำ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
เมื่อวันที่ 2
5 ตุลาคม พ.ศ.2565- ปัจจุบัน