ดร.พวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


นางสาวอำพวรรณ์ เนียมคำ์ จ
รองผู้อำ
นวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
บริหารช่วงชั้น ม.1-3
นายกฤติเทพ พ่วงจุ้ย
รองผู้
อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริหารช่วงชั้นป.4-ป.6
นางสาวใจนวล พรหมมณี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคลากร
บริหารช่วงชั้นป.1-3

*นางสาวจุสรวง ไชยราช
******
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
บริหารช่วงชั้นอนุบาล