นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


นายชาตรี  ทิมจรัส ณ์ จ
รองผู้อำ
นวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
บริหารช่วงชั้น ป.4-6
นายกฤติเทพ พ่วงจุ้ย
รองผู้
อำนวยการ
ฝ่ายบุคลากร
บริหารช่วงชั้นป.1-3
นางวรรณรัตน์ วงศ์ศรีจินดา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริหารช่วงชั้นอนุบาล
*นางสาวเบญจวรรณ แป้นนอก ****** รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

บริหารช่วงชั้นมัธยมศึกษา