ดร.พวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


นางจีระจันทร์ มูลตระกูลณ์ จ
รองผู้อำ
นวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
บริหารช่วงชั้น ป.4-6
นายกฤติเทพ พ่วงจุ้ย
รองผู้
อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริหารช่วงชั้นอนุบาล
นางสาวใจนวล พรหมมณี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคลากร
บริหารช่วงชั้นป.1-3

*นางสาวจุสรวง ไชยราช
******
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
บริหารช่วงชั้นมัธยมศึกษา