สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำชั้น ป.6/1
ประจำชั้น ป.6/2
ประจำชั้น ป.6/3
ประจำชั้น ป.6/4
นางสาววันทนา  ศิลายศ

ตำแหน่ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวศิริพร  จันทศรี
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศุภศรี ชำนาญดง
วิทยาศาสตรบัณฑิต เอก เคมี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพรเพยาว์ จันทร์สุริยา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 
ประจำชั้น ป.6/5
ประจำชั้น ป.6/6
ประจำชั้น ป.6/7
ประจำชั้น ป.6/8
นางสาวมาลี ฉัตรชูไชยกุล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนา บุบผา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกวิทย์ศาสตร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางดวงใจ วงษ์หนูพะเนา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายภราดร แสงพิรุณ


ตำแหน่ง ครู คศ.1
ประจำชั้น ป.6/9
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางสาววันเพ็ญ บุญกล่ำ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสุทธิพงศ์ ณรงค์วิชัย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิชัย พระโส
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายอนุชา มุภาษา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

นางสาวรุ่งนภา จิตรีมิตร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวยุพเรศ เนาว์แก้ว

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายณัฐพัชร์ ปรางสร

ตำแหน่ง ครู คศ.1


<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->