สายชั้นอนุบาล 1
อนุบาล 1/1
อนุบาล 1/2
อนุบาล 1/3
อนุบาล 1/4
อนุบาล 1/5
นางสาวพนิตสินีย์ ลอดทอง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวธัญชนก ชาวแพรกน้อย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางทองสุข ภูมั่ง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายประสน จุมพรม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพรรณ สำแดงเดช
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
         
อนุบาล 1/6
อนุบาล 1/7
อนุบาล 1/8
อนุบาล 1/9
 
นางณัฐชา พระโส
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางศิริวรรณ กุลอัก
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางประพิมพักตร์ จุมพรม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุชิรา แก้วเลิศ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
<--กลับหน้าหลั คณะครูสายชั้นอื่นๆ-->