1. นางสุพัตรา          อรรคเศรษฐัง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
2  นางอรทัย            สุนทรกิจวิทยา. ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวกาญจนา  บุญกนิษฐ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
4. นางสมหมาย       ทัพทวี ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
5. นายประดิษฐ์       ไตรพล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
6. นางรพีพรรณ       สกุลธรรมพินิจ ตำแหน่ง ครู คศ.2
7. นางนฤมล           หน่อท้าว ตำแหน่ง ครู คศ.1
8. นายอุรุพงศ์          คุณเจริญทรัพย์ ตำแหน่ง ครู คศ.1
9. นายเกษมศักดิ์     ศรีทอง ตำแหน่ง ครู คศ.1
10.นางสาวอรทัย      เพชรมาลี ตำแหน่ง ครู คศ.1
11.นางสาวจันทนา   แซ่ตั้ง ตำแหน่ง ครู คศ.1
12. นางสาวอรุณณี   ชาวโยธา ตำแหน่ง ครู คศ.1
13. นางอรพัทธ        ศิริแสง ตำแหน่ง ครผู้ช่วย
14. นางสาวปนัดดา   ตำแหน่ง ครผู้ช่วย
15. นางสาวปัทมา      ศรีวงศ์รัก ตำแหน่ง ครูจ้าง

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
สำนักงานเขตบางบอน       กรุงเทพมหานคร