ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562
:
25-27 เม.ย. 62
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
29-30 เม.ย. 62
อบรมหลักสูตรสถานศึกษา

1 พ.ค.62
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2562

13 พ.ค.62ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

16 พ.ค. 62
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562


 

 

มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 


กิจกรรมประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด่น สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สร้างคนดีให้แก่สังคม โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจจารินีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

21-24 พ.ค.62

คณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

13 พ.ค.62

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
เป็นประธานในการประชุม 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

11-12 พ.ค.62
คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านต่างๆ ณ โรงแรม The Royal River Hotel
ในภาพเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 (Classroom Management) โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง และคณะ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

10 พ.ค. 62
โรงเรียนรับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์(ดีเด่น)
คณะกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ มีมติเอกฉันท์ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้สร้างคนดี
ให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นโดยโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์(ดีเด่น)ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รางวัลที่ได้รับคือโล่ เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 พ.ค.62
การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี 2562

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 พ.ค.62 ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2562
โดยจะแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่1 การประชุมระดับชั้น อ.1-ป.3 เวลา 8.30-10.30 น.
ช่วงที่2 การประชุมระดับชั้น ป.4 - ม.3 เวลา 10.30-12.00 น.
โดย ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารและประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

29-30 เม.ย. 62
อบรมหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิทยากรที่ให้ความรู้คือศึกษานิเทศก์ นางสาวมาเรียม ซอหมัด
และ นางสาวศุภิสรา เสือทอง

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

25-27 เม.ย. 62
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

 29 มี.ค.62

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

28 มี.ค. 62
กิจกรรมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ปี 2562

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

27 มี.ค. 62

วิพิธทัศนา สืบสานดนตรี ยุคศตวรรษที่ 21
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์
ครั้งที่11 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

22 มี.ค.62

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปีซ้อน
โดย วิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 จำนวน 2 คน
คือ เด็กชายพศิน พุทธนุกูลชัย และเด็กหญิงพิชญา คาคะวารี
**********************************************************
วิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 จำนวน 2 คน
คือ เด็กหญิงพิชญา คาคะวารี และ เด็กหญิงอนัญญา ลิมปอังศุ
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

21 มี.ค.62
การประชุมข้าราชการครูประจำเดือนมีนาคม 2562

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

19 มี.ค.62
การประชุมมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

16 มีนาคม 62
การประชุมรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

15 มี.ค.62
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

12 มี.ค. 62

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้อง EP (English Program)
ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 ซึ่งจะมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
พร้อมประกาศผลสอบรอบแรกในวันที่ 13 มีนาคม 62 จำนวน 50 คน
คนที่ผ่านการสอบรอบแรก นักเรียนและผู้ปกครองไปสอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง
เพื่อที่จะคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นจำนวนนักเรียน 1 ห้องเรียนพอดี
ส่วนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านห้อง EP ก็สามารถมาสอบคัดห้องเรียนปกติได้ในวันที่ 15 มีนาคม 62 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

6 มี.ค.62
การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ปีการศึกษา 2561

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

1 มี.ค. 62

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/
TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com