ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
::เมนูหลัก::
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
::สารจากผู้อำนวยการ::


นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


:::ปฏิทินปฏิบัติงาน:::
:เดือนมีนาคม 2562
:
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562
1 มีนาคม 62
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561
4-5 มีนาคม 62
สอบปลายภาคเรียน นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
7-11 มีนาคม 62
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

14 มีนาคม 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียน

15 มีนาคม 62
สอบจัดชั้นเรียนนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียน
ทุกคน ยกเว้นห้องเรียนสองภาษา (EP.)

19 มีนาคม 62
รายงานตัวนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง และเขียนใบมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นป.1
29 มีนาคม 62
นักเรียนทุกระดับชั้นรับใบผลการเรียน

 

มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.facebook.com/Prayamon/
 


กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2562

21 มี.ค.62
การประชุมข้าราชการครูประจำเดือนมีนาคม 2562

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

19 มี.ค.62
การประชุมมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

16 มีนาคม 62
การประชุมรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

15 มี.ค.62
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

12 มี.ค. 62

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้อง EP (English Program)
ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 ซึ่งจะมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
พร้อมประกาศผลสอบรอบแรกในวันที่ 13 มีนาคม 62 จำนวน 50 คน
คนที่ผ่านการสอบรอบแรก นักเรียนและผู้ปกครองไปสอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง
เพื่อที่จะคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นจำนวนนักเรียน 1 ห้องเรียนพอดี
ส่วนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านห้อง EP ก็สามารถมาสอบคัดห้องเรียนปกติได้ในวันที่ 15 มีนาคม 62 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

6 มี.ค.62
การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ปีการศึกษา 2561

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

1 มี.ค. 62

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
https://www.facebook.com/Prayamon/
TEL::024153589 || E-mail address : prayamontad.school@gmail.com